HUMANITÁRNÍ SBÍRKA SCEAV:

Jsme v kontaktu s vedením Evangelické církve na Ukrajině, a proto vyhlašujeme finanční sbírku na humanitární pomoc Ukrajině:

číslo konta:
621246791/0100
VS 911403

Vaše finanční dary budou sloužit na konkrétní pomoc lidem v nouzi a zasaženým tímto válečným konfliktem.

Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou
spravedlnost! Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou,
buď opevněným domem pro mou spásu.
Žalm 31, 2-3

S přáním Božího požehnání
Tomáš Tyrlík, biskup

————————————————–

POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA

Vážení přátelé,

události posledních dnů na Ukrajině jistě každým z nás otřásly. Naše srdce a mysli směřují k trpícím a válkou sužovaným lidem na Ukrajině.

Pomoc Těšínského Slezska, nezisková křesťanská organizace, pomáhající již více než 15 let potřebným rodinám a seniorům na Ukrajině, se obrací na Vás, naše podporovatelé, s výzvou o připojení se k praktické, finanční a v neposlední řadě k modlitební pomoci. Jsme v kontaktu s našimi partnery z Ukrajiny a budeme reagovat na potřeby, které narůstají s probíhajícím konfliktem. Mnohé rodiny a senioři nemají z čeho zaplatit narůstající ceny energií, potravin a léků.

Jestli by někdo chtěl podpořit naši pomoc, může poslat svůj finanční dar na konto Pomoc Těšínského Slezska  z.s., č. účtu:

183 153 869/0300

Děkujeme za Váš soucit a upřímnou pomoc.

Modlíme se o pokoj pro Ukrajinu a vyprošujeme sílu a moudrost pro ty, kteří stojí v první linii pomoci ohroženým lidem.

Rada Pomoc Těšínského Slezska, z.s.