4. sada

1/20 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Kor. 5,21

2/20 Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Žalm 145,1

3/20 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

4/20 Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. 1. Petr. 5,7

5/20 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1


6/20 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1. Jan 5,11-12

7/20 Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 1. Tim. 1,17

8/20 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal. 5,22-23


9/20 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Jan 14,2


10/20 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Řím. 8,28


5. sada

11/20 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdonemůže chlubit. Efezským 2,8-9


12/20 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Žalm 118,1

13/20 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Fil. 4,4-5

14. týden 2019
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

15. týden 2019
Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

17. týden 2019
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

18. týden 2019
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

19. týden  2019
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

20. týden 2019
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

22. týden 
Římanům 11,36 – Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

23. týden
1. Jan 3,18 – Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

24. týden
Jakub 4,7 – Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

25. týden
1. Korintským 15,58 – A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

2. sada

27. týden 
Římanům 5,8 – Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

29. týden
Zjevení 4,8b – „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. “ (tento verš už je na webu)

30. týden
Jan 13,34 – Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy sem milujte navzájem.

31. týden
Izajáš 40,31 – Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

32. týden
1.Korintským 10,13Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

33. týden
Jan 11,25 – Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“

34. týden
1.Korintským 15,57 – Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.

35. týden
Micheáš  6,8 – Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá; jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

36. týden
Lukáš 1,37-Neboť,u Boha není nic nemožného.

37. týden
Jan 16,33 – To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

3. sada

41. týden
1. Korintským 3,11 – Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.

42. týden
Žalm 8,2 – Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

43. týden
Jan 3,30 – On musí růst, já však se menšit.

45. týden
2. Korintským 5,17 – Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!

46. týden
Matouš 7,7 – Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

47. týden
Marek 10,45 – Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

48. týden
Žalm 9,2 – Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.

49. týden
1. Timoteova 6,6 – Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.

51. týden
1. Jan 3,1 – Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

52. týden
Filipským 1,6 – a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.