1. sada

Verš 1
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Verš 2
Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

Verš 3
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

Verš 4
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

Verš 5
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

Verš 6
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

Verš 7 
Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

Verš 8
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Jan 3,18

Verš 9
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4,7

Verš 10
A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korintským 15,58

2. sada

Verš 11 
Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Verš 12
„Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. “ Zjevení 4,8b

Verš 13
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jan 13,34

Verš 14
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izajáš 40,31

Verš 15
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13

Verš 16
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Jan 11,25

Verš 17
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Korintským 15,57

Verš 18

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá; jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš  6,8

Verš 19
Neboť,u Boha není nic nemožného. Lukáš 1,37

Verš 20
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

3. sada

Verš 21
Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1. Korintským 3,11

Verš 22
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Žalm 8,2

Verš 23
On musí růst, já však se menšit. Jan 3,30

Verš 24
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!  2. Korintským 5,17

Verš 25
Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7

Verš 26
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10,45

Verš 27
Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Žalm 9,2

Verš 28
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. 1. Timoteova 6,6

Verš 29
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. 1. Jan 3,1

Verš 30
a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

4. sada        

Verš 31

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Kor. 5,21

Verš 32

Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Žalm 145,1

Verš 33

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

Verš 34

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. 1. Petr. 5,7

Verš 35

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1


Verš 36

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1. Jan 5,11-12

Verš 37

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

1. Tim. 1,17

Verš 38

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal. 5,22-23


Verš 39

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Jan 14,2


Verš 40

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Řím. 8,28


5. sada

Verš 41

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2,8-9


Verš 42

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Žalm 118,1

Verš 43

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Fil. 4,4-5

Verš 44

A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14,3

Verš 45

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Verš 46

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

Verš 47

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. Žalm 117,1-2

Verš 48

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

Verš 49

Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Židům 13,5b

Verš 50

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28