Vize

 

Sbor určovaný Božími záměry

(Boží vůlí, Božím plánem)

Definování Božích záměrů pro sbor – určuje Boží Slovo

– Kristova pozemská služba ( Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás)
– Obrazy a jména, které Bible používá pro církev a sbor ( tělo, nevěsta, rodina, stádo, obecenství, armáda, stavba)
– Příklady  novozákonních sborů ( Jeruzalém, Antiochie, Filipis, Tesaloniky.)
– Příkazy Pána Ježíše ( nemáme vymýšlet záměry, ale je odhalovat)

Klíčová biblická místa:
Mat. 22,37-40: (Velké – královské přikázání)

Miluj Hospodina, Boha svého, celým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj bližního svého jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci

Matouš 28,19-20: (Velké poslání)

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Skutky 2,42: (Velké čtyři sloupy prvního sboru)

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.


Definování hlavních záměrů pro sbor:


Záměr č. 1: Miluj Pána celým svým srdcem – láska k Bohu, uctívání ( viz dále: Mat. 4,10, Jan 4, 23)

Záměr č. 2: Miluj svého bližního jako sebe sama – láska k bližnímu

Záměr č. 3: Jděte a čiňte učedníky – evangelizace, misie

Záměr č. 4: Křtěte je – začlenění člověka do těla Kristova ( 1.Kor.12,12-13)

Záměr č. 5: Učte je, aby zachovávali. – vyučování, učednictví, bibl. vzdělávání

Vyjádření těchto záměrů:

1.. Uctívání – modlitby, písně, chvalozpěvy, naslouchání, dávání
2.. Společenství – Boží rodina,  sbor, budování vztahů, bratrská láska
3.. Učednictví – biblické vyučování, vzdělávání, duchovní růst
4.. Služba – praktické projevy lásky k bližním
5.. Evangelizace – přivádět nevěřící bližní k Pánu Ježíši, akce navenek

Vyjádření poslání našeho sboru:

Přivést lidi k Pánu Ježíši Kristu a k živému členství v Jeho rodině, pomáhat jim růst do zralosti v Kristu, připravit je ke službě v církvi a k naplnění Velkého poslání ve světě, aby Bůh byl uctíván.